100 danh nhân khoa học nổi tiếng thế giới

      19
Tác giả: Hart, Michael H fan dịch: Phong Đảo đơn vị xuất bản: Nxb văn hóa truyền thống Thông tin bên phát hành: Văn Lang
*

Sách lựa chọn ra 100 bạn có ảnh hưởng đến lịch sử thế giới trong các gần 10.000 nhân vật lịch sử dân tộc được nói đến trong Bách khoa toàn thư. Ngoài những nhà chính trị, quân sự chiến lược lừng danh, độc giả còn nghe biết những nhân vật ảnh hưởng lớn về mặt tư tưởng tương tự như tác hễ rõ rệt, làm đổi khác phương thức ở của nhân loại. Trải qua cuốn sách này, chúng ta đọc hoàn toàn có thể hình dung rõ sự cải cách và phát triển của nền văn minh quả đât như một cái chảy tiếp tục của lịch sử hào hùng thế giới được nối kết qua từng năm tháng, sự kiện… MỤC LỤC Lời nhà xuất phiên bản Muhammad (570-632) Isaac Newton (1642-1727) Jesus Christ (Năm trang bị 6 trước Công nguyên - Năm trang bị 30 sau Công nguyên) thích hợp Ca Mâu Ni (563-483 trước Công nguyên) Khổng Tử (551-479 trước Công nguyên) Saint Paul (4-64 sau Công nguyên) Thái Luân (Không rõ năm sinh và năm mất) Johann Gutenberg (1400-1468) Christopher Columbus (1451-1506) Albert Einstein (1879-1955) Louis Pasteur (1822-1895) Galileo Galilei (1564-1642) Aristotle (384-322 trước Công nguyên) Euclid (Khoảng 300 trước Công nguyên) Moses (thế kỷ 13 trước Công nguyên) Charles Darwin (1809-1882) Tần Thủy Hoàng (259-210 trước Công nguyên) Augustus Caesar (613-14 trước Công nguyên) Nicolaus Copernicus (1473-1546) Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) Đại đế Constantine (280-337) James Watt (1736-1819) Michael Faraday (1791-1867) James Clerk Maxwell (1831-1879) Martin Luther (1483-1646) George Washington (1732-1799) Kark Marx (1818-1883) bằng hữu Wilbur Wright (1867-1912) và Orville Wright (1871-1948) Thành Cát bốn Hãn (Genghis Khan, 1162-1227) Adam Smith (1723-1790) Edward De Vere (Tức William Shakespeare, 1550-1604) John Dalton (1766-1844) Đại đế Alexander (356-323 trước Công nguyên) Napoleon Bonaparte (1769-1821) Thomas Edison (1847-1931) Antony Van Leeuwenhoek (1632-1723) William T.G.Morton (1819-1868) Guglielmo Marconi (1874-1937) Adolf Hitler (1889-1945) Plato (427-434 trước Công nguyên) Oliver Cromwell (1599-1685) Alexander Graham Bell (1847-1922) Alexander Fleming (1881-1955) Locke (1632-1704) Ludwing Van Beethoven (1770-1827) Werner Heisenberg (1901-1976) Louis Daguerre (1787-1851) Simon Bolivar (1783-1830) René Descartes (1596-1650) Michelangelo (1475-1564) Pope Urban II (1042-1099) Umar Ibn Al-Khattab (586-644) Asoka (300-232 trước Công Nguyên) Saint Augustine (354-430) William Harvey (1578-1657) Ernest Rutherford (1871-1937) John Calvin (1509-1564) Gregor Mendel (1822-1884) Max Planck (1858-1947) Joseph Lister (1827-1912) Nikolaus August Otto (1832-1891) Francisco Pizarro (1475-1541) Hernando Cortes (1485-1547) Thomas Jefferson (1743-1826) Isabella I (1451-1504) Joseph Stalin (1879-1953) Julius Caesar (100-44) trước Công nguyên) William The Conqueror (1027-1087) Sigmund Freud (1856-1936) Edward Jenner (1749-1823) Wilhelm Conrad Rontgen (1845-1923) Johann Sebastian Bach (1685-1750) Lão Tử (Thế kỷ thiết bị 4 trước Công nguyên) Voltaire (1694-1778) Johannes Kepler (1571-1630) Enrico Fermi (1901-1954) Leonhard Euler (1707-1783) Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Niccolò Machiavelli (1469-1527) Thomas Malthus (1760-1834) John F.Kennedy (1917-1963) Gregory Pincus (1903-1967) Mani (216-276) Lenin (1870-1924) Dương Kiên (541-604) Vasco domain authority Gama (1460-1524) Đại Đế Cyrus (590-529 trước Công nguyên) Đại đế Peter (1672-1725) Mao Trạch Đông (1893-1976) Francis Bacon (1561-1626) Henry Ford (1863-1947) dạn dĩ Tử (371-289 trước Công nguyên) Zoroaster (628-551) trước Công nguyên) thiếu nữ Hoàng Elizabeth I (1533-1603) Mikhail Gorbachev (1931-) Menes (Khoảng 3100 trước Công nguyên) Charlemagne (742-814) Homer (thế kỷ vật dụng 8 trước Công nguyên) Justiniani (483-565) Mahavira (khoảng 599-527 trước Công nguyên)