Bài tụng kinh dược sư

      7

LỄ PHẬT

* Chí trung ương đảnh lễ: Nam mô Tận lỗi Không đổi mới Pháp Giới Quá,Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, nhân hậu Thánh Tăng hay Trụ Tam Bảo(1 lạy).

Bạn đang xem: Bài tụng kinh dược sư

* Chí trung ương đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư LợiBồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người thương Tát, Hộ Pháp Chư tôn nhân tình tát, Linh đánh Hội ThượngPhật nhân tình Tát (1 lạy).

* Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam tế bào Đông phương Giáo công ty Dược Sư lưu lại Ly quang Vương Phật, Nhật Quang trở nên ChiếuBồ tát, Nguyệt Quang thay đổi Chiếu người thương tát, cứu vớt Thoát tình nhân tát, Dược Sư hội thượngPhật bồ tát (1 lạy).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới bố ngàn

Quan Âm cam lộ cứu vớt trần gian

Trời người trong sạch vào pháp giới

Lửa đỏ làm ra đóa sen vàng.

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của chổ chính giữa đại bi vô ngại:

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nguyện theo nhân tình tát quan Âm, bởi Ngài bao gồm đủ sức mạnh của tâm đại bi. Conxin quy y với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Vì Ngài bao gồm đủ thần lựcnên call là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần chú củaNgài. Thần chú khiến cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú vô cùng thùthắng, do nó khiến cho ác ma cấp thiết tới gần; thiệt là linh nghiệm vị nó rất có thể tịnh hóa nhân loại sanh tử luânhồi.

Hãy tụng Thần chú như sau: Cúixin Đấng sáng chói, Đấng gồm trí tuệ sáng sủa chói, Đấng hết sức thoát cụ gian, Bậc sưtử vương, Bậc người thương tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơnngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm.

Đấng tối thắng, hỡi Đấng tốithắng! Xin Ngài tạo nên thần chú linh nghiệm.

Đấng đại trường đoản cú tại! Xin Ngài pháthuy sức mạnh thần thông trường đoản cú tại. Xin Ngài phát huy sức khỏe đại trường đoản cú tại.

Đấng không ô nhiễm, Đấng xa rờitrần cấu, Đấng gồm thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.

Đấng tự tại trong đời! Xin Ngàitrừ độc tham lam, trừ độc sảnh hận, trừ độc lẩn thẩn si tham ái, trừ không bẩn phiền nãonhiễm ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuấthiện, tiến lên, hãy tiến lên.

Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm chochúng sanh giác ngộ.

Đấng có vừa đủ lòng từ! chúng conmuốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban mang lại an vui hạnh phúc, rất nhiều điều mongước hầu hết được thành tựu.

Bậc thành tích đệ nhất! Xin bancho nhỏ thiền định an vui, sức khỏe vô cùng.

Đấng thắng lợi vĩ đại! fan mặcgiáp đen, mình choàng domain authority hổ, tay thay hoa sen, tay rứa kim cang, tay nắm pháploa giác ngộ phần đa người, tay cầm cố tích trượng hành động và cũng chiến thắng, bêntả thì gồm mãnh thú, mặt hữu lại sở hữu sư tử trợ lực. Xin ban cho nhỏ an vui, hạnhphúc.

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nhỏ xin quy y người thương tát quan tiền Âm, toàn bộ ước mơ số đông được thành tựu.

Thật linh nghiệm, thần chú thậtlinh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thiệt là linh nghiệm.

NAM MÔ ĐẠIBI quan THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦNCHÚ

Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phậtnói pháp thanh tịnh vi diệu.

Này hư không! Hãy uống cạn vớ cảhọa tai, hãy làm sạch toàn bộ họa tai.

Này sức nóng! Hãy vạc hỏa, pháthỏa thiêu đốt toàn bộ họa tai, đốt sạch mát tai họa.

Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuấthiện để tiêu trừ ác tai đen tối, khiến cho bầu trời vào sáng, an lành, thiệt anlành.

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén gỗ cừu đàn

Khói thơm ngào ngạt khắp è cổ gian

Ba ngàn quả đât đều thanh tịnh

Mười phương chư Phật hiện tại thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

KHAI KINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Kính lạy Đức nạm Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Con nay phát đại nguyện

Thọ trì ghê Dược Sư

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu giúp khổ tam đồ

Nếu có kẻ thấy nghe

Đều vạc tâm người tình đề

Khi mãn Báo thân này

Sanh vào các Tịnh độ.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DƯỢC SƯLƯU LY QUANGVƯƠNG NHƯ LAIBỔNNGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tôi nghe như vầy, một thuở nọ ĐứcPhật châu du giáo hóa cho thành Quảng Nghiêm bên dưới cây giờ đồng hồ nhạc, với támngàn Tỳ kheo, tía vạn sáu ngàn bồ tát, chén bát bộ Thiên long, người với quỷ thần, Bàla môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần cung kính thỉnh Phật thuyết pháp.

Bấy giờ đồng hồ Văn Thù người thương tát nương Phậtthần lực, quỳ gối lẹo tay, hướng Phật, bạch rằng: "Bạch Đức cụ Tôn! Cúi xinnói rõ danh hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của các Đức Phật, khiến cho mọingười theo đó tu hành, được sinh công đức với nêu gương xuất sắc cho bọn chúng đời sau”.

Đức Phật ngay tức thì bảo: "Hay thay, haythay, Văn Thù Sư Lợi! Ông mong muốn Ta nói danh hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phậtcho bọn chúng hữu tình tránh bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn được bình an trong đời Tượng pháp. Ông cần lóng nghe và quan tâm đến kỹ, ta sẽ bởi vì ông mà nói”.

Văn Thù Sư Lợi người thương tát bạch rằng:"Chúng con mong nghe. Cúi xin ráng Tôn mở lòng chỉ giáo”.

Đức Phật tức khắc bảo: "Này Văn ThùSư Lợi, từ bỏ đây đào bới phương Đông bí quyết mười muôn ức cõi nước chư Phật tất cả mộtthế giới tên là Tịnh lưu lại Ly; Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư lưu lại Ly QuangVương Như Lai. Mọi fan tôn kính, bởi Ngài biết rõ thật tướng các pháp, giảiđược những việc xảy ra trong đời với vượt nặng nề khăn, làm cho Thầy Trời người, là bậctôn quý. Lúc còn tu hạnh tình nhân tát, có phát Mười hai Đại nguyện làm cho hữu tìnhcầu đưa ra được nấy.

THỨ NHỨT: Ta nguyện đờisau, khi hội chứng Vô thượng nhân tình đề, hào quang của Ta chiếu khắp vô lượng vô biênthế giới, khiến cho chúng thơ mộng thấy ánh quang đãng này, thân trọng điểm thanh tịnh, đủtướng trượng phu, siêng tu Lục độ, rời đại dương trần khổ, vào chốn Niết Bàn.

THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng bồ đề, thân Ta như ngọc lưu giữ ly, trong kế bên sáng suốt, tinh sạchhoàn toàn, hào quang tỏa nắng rực rỡ chiếu khắp mười phương. Những chúng hữu tình ở nơităm buổi tối cũng thấy thân Ta với được an lành, tùy trung tâm mãn nguyện.

THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, cần sử dụng trí phương tiện đi lại dạy chúng hữu tình khiến cho tin lẫn nhau,làm đến dân nhiều nước mạnh.

THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người thương đề, nếu gồm hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến họ trở vềchánh đạo. Nếu như theo nhị thừa, thì Ta khiến cho họ mong Vô thượng giác.

THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng tình nhân đề, nếu bao gồm hữu tình sống trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh,thì Ta khiến họ không thiếu thốn Tam tụ tịnh giới. Nếu ai diệt phạm cơ mà nghe danh Ta, chổ chính giữa liền thanh tịnh, không đọa ácđạo.

THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người tình đề, nếu có hữu tình thân hình kém hạ, cảm thấy không được sáu căn, xấuxí, khờ khạo, tai điếc, mắt mù, nói năng ngọng liệu, tuỳ thuộc tật nguyền, láchủi, điên cuồng, chịu những khổ não. Nghe được danh Ta, ngay tức thì được khỏi bệnh,thân hình đoan chánh, trí huệ sáng sủa suốt.

Xem thêm: Máy Lạnh 2 Chiều Panasonic 2 Chiều Loại Nào Tốt? Điều Hòa Panasonic 2 Chiều Inverter 9000Btu Cs

THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người yêu đề, nếu có hữu tình mang bệnh dịch hiểm nghèo, không người cứuchữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo thuộc khốn khổ. Nghe được danh Ta, tức thời được khỏibệnh, thân trọng tâm thanh tịnh, quyến ở trong sum vầy.

THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng nhân tình đề, nếu gồm hữu tình với thân phụ nữ chịu các đau khổ,muốn cầu ra khỏi, nghe được danh Ta, thân vai trung phong thanh tịnh, đủ tướng trượng phu,tiến mang đến Vô thượng người thương đề.

THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người yêu đề, nếu tất cả hữu tình sa vào lưới ma, tả đạo ràng buộc, Tadùng phương tiện đi lại khai thị mang đến họ, khiến cho khỏi con đường mê, tu hạnh tình nhân tát, chứngquả Vô thượng bồ đề.

THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người yêu đề, nếu bao gồm hữu tình vày vì vô minh phạm yêu cầu sai lầm, đề xuất bịgiam cầm, chịu nhiều đau khổ. Nghe được danh Ta, toàn bộ khổ ấy tức khắc được tiêutrừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyệnđời sau, khi bệnh Vô thượng người thương đề, nếu như có người nào nghèo cùng, đói khát, vìcầu thức ăn mà sản xuất nghiệp ác. Nghe được danh Ta, siêng lòng lâu trì, thì Ta khiếnhọ tất cả đủ đồ dùng thực cùng dạy pháp Phật, khiến cho họ được Vô thượng người yêu đề.

THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyệnđời sau, khi bệnh Vô thượng người tình đề, nếu có tín đồ nào nghèo thuộc hèn hạ, khôngcó áo mặc, con muỗi mòng cắn đốt, nóng giá buốt dãi dầu. Nghe được danh Ta, chuyên lòngthọ trì, thì Ta khiến họ có đủ đồ dùng dùng, y phục xuất sắc đẹp, của báu dư thừa.

"Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đứccủa Phật Dược Sư chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy các ông bắt buộc khuyên chúng sanhnguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bằng lưu ly, cây báuthẳng hàng tương tự như Tịnh Độ của Phật Di Đà, là chỗ hội ngộ của không ít Bồ tátNhứt sanh ngã xứ, dưới sự hướng dẫn của hai nhân tình tát Nhựt Quang biến chuyển Chiếu, NguyệtQuang biến đổi Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.

"Văn Thù Sư Lợi! Ở nhân loại nàylại có rất nhiều người trù trừ lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu thốn hẳn đức tin,không ưa cha thí, tham lam, íchkỷ, giật đoạt của người. Saukhi qua đời, sanh làm cho ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, nhớ niệm thương hiệu của PhậtDược Sư, sanh lại làm người. Dựa vào công đức ấy, lưu giữ khổ ngạ quỷ, nên hành bố thí,giúp kẻ nghèo cùng, phát triển thiện căn, tu tình nhân tát pháp.

"Lại nữa, trong đời ngũ trược, cókẻ phá giới, làm mất đi chánh kiến, khen mình, chê người, tôn thờ ác quỷ, làm cho bạnvới ma, khi chết lại sa ác đạo. Ví như nghe thương hiệu của Phật Dược Sư, tức thì khỏiđường mê, bờ giác xoay về, xuất gia học đạo, kính thờ Tam Bảo, học tập rộng nghenhiều, thành tựu Lục chiều cao siêu, giường lên bờ giác.

"Ở trường phù hợp khác, ví như bị kẻ ácnhờ cậy quỷ thần, hay là phù thủy, yếm đối trù ẻo, gian khổ vô cùng. Nếu tụngDược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung ác cũng phải nhân từ và vạc lòngthành quy y Tam Bảo.

"Nếu bao gồm Phật tử tu theo Tịnh độpháp môn, nhưng chưa quyết tâm, đến lúc mạng chung mà nghe tên tuổi NAM MÔDƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng biến thành được Văn Thù Sư Lợi người tình tát, Quán nuốm ÂmBồ tát, Đắc Đại Thế nhân tình tát, vô tận Ý nhân tình tát, Bảo Đàn Hoa tình nhân tát, Dương vương vãi Bồtát, Dược Thượng bồ tát, Di Lặc bồ tát, từ khắp mười phương chỉ lối gửi đườngđến ao Thất bảo, sanh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đờihưởng phước. Tuổi trời lúc hết, sinh lại có tác dụng nhân gian, làm gửi luân vương,được fan tôn kính. Tư phương im tĩnh, không tồn tại ác ma, khuyến hóa số đông nhàsiêng tu thập thiện, cha nghiệp thanh tịnh, đầy đủ tướng trượng phu.

"Lại này Văn Thù Sư Lợi! sau khoản thời gian thành đạo, Đức Phật Dược Sư pháttâm đại từ, tức khắc vào Chánh định, hóa Phật bên trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, khiến cho bacõi tứ loài không thể những bệnh quái ác. Trường hợp chư người thương tát sanh ngơi nghỉ đời sau, gặpbệnh nan y, phải trì chú này vào chén nước sạch, không có vi trùng, cho căn bệnh nhândùng, ngay lập tức được khỏe mạnh mạnh. Tình nhân tát đa hạnh làm cho thuốc cứu người, phước các vôlượng, hiện đời được fan kính trọng; chết lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, vẫn thành Vô thượngChánh giác”.

Bấy giờ đồng hồ Văn Thù người tình tát xin Phậttruyền bá tởm này, giải ách trừ tai, cứu vớt đời mở đạo.

Đức Phật lại bảo: "Nếu bao gồm ngườinào bái dường cầu phước, thì trước phải khởi tạo bảy tượng của Phật Dược Sư để trêntòa cao, rải hoa dâng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ chổ chính giữa thanh tịnh, không giận,không buồn, mến xót chúng sanh, khởi trung khu cứu hộ. Luôn nhớ bổn nguyện côngđức của Phật Dược Sư, hiểu tụng, suy tư, dạy fan làm phước, thì được công đứckhông thể suy nghĩ bàn.

"Nếu ở nắm gian, vượt núi băngngàn, luôn gặp gỡ tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan liêu lại hành hình, dưới hải dương cákình, bên trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã mọi nơi, hết đường chạy thoát. Nhờ có căn lành đời trước, nênnhớ thương hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm lâu trì, tất cảtội này theo trên đây tan mất.

"Nếu tất cả Phật tử lỡ phạm cấm giới,sợ đọa tam đồ, kính trọng tôn cúng Dược Sư lưu giữ Ly quang đãng Vương Như Lai. Nhờ côngđức này, khỏi con đường sanh tử.

"Nếu có thiếu phụ chịu khổ lúc sanh,sức lực tiêu tan, tưởng chừng nên chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danhhiệu của Phật Dược Sư lưu giữ Ly quang Vương Như Lai, liền không còn khổ đau, hạ sinh maulẹ, bà mẹ con bình an”.

Phật hỏi A Nan bao gồm tin câu hỏi ấy? A Nan đứng lên mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng nóng lên, mặttrời giá lại, lời nói Như Lai không bao giờ sai. Nhưng chúng đời sau tánh haytự cao, không tin lời Phật, sẽ bị đọa lạc ở vùng tam đồ”.

Bấy giờ, trong bọn chúng hội này cómột bồ tát tên là cứu Thoát quỳ gối lẹo tay bạch cùng với Phật rằng: "Bạch Đức ThếTôn! sau khi Như Lai khử độ, những người đau khổ, dịch nặng, nhỏ gầy; bà con, đồng đội hết lòng cứu vãn chữa,mà vẫn ko khỏi, lại thấy sứ trả Diêm Ma sau thời điểm kiểm tra chuyển hồn về địa phủđang chờ xét xử. Nếu gồm Phật tử vì người bệnh này, rước đầy đủ bảy Thầy, treo phantục mạng, không còn lòng cầu nguyện Đức Dược Sư lưu lại Ly quang Vương Như Lai. Thần thức người này có thể trở lại,nhớ rõ mọi bài toán ở chốn âm ty; cho nên vì thế từ đây chịu khó tu phước, dẫu sanhtrong đời ngũ trược nhưng vẫn an lành”.

Bấy giờ, A Nan muốn hiểu rõ ràngvề đèn cứu vãn mạng cùng với thầnphan, làm sao giải oan cho người đã chết.

Cứu Thoát người tình tát bạch Đức A Nan,ở trong trần thế nếu tất cả kẻ bệnh, mong muốn được bình an, tất toàn bộ cơ thể thân đề xuất giữtám phần trai giới, mở kho ba thí, thờ dường chúng Tăng, lập bọn treo phan tụcmạng trước bảy hình mẫu của Phật Dược Sư, bốn mươi chín ngày đêm đốt đèn bổnmạng. Chư Tăng ước nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Làm cho đủviệc ấy, dịch khổ tiêu trừ.

Bấy giờ, A Nan nói mạng đã hết,làm sao ko chết, cơ mà được sống thêm?

Cứu Thoát nhân tình tát thưa liền: "ThếTôn tất cả dạy chín loại hoạnh hồn, cho nên ta khuyên làm cho phan với đèn tục mạng, đểkhỏi tai nạn, được sống lâu dài. Chín vật dụng hoạnh này thật chưa hết số, tuy nhiên vìquá khổ, yêu cầu phải bị tiêu diệt oan.

"Thứ nhứt, bạn bệnh không đủthuốc thang, không tín đồ chăm sóc, bệnh không đáng chết mà bắt buộc qua đời. Thứhai, đầy đủ kẻ chơi bời, ham tửu sắc. Lắp thêm ba, bị bắt, bị xử quyết hình. đồ vật tư,chết chìm. Thiết bị năm, bị tiêu diệt cháy. Sáu, bị ác thú. Máy bảy, rơi từ bên trên cao. Tám,bị khổ đau bởi lầm thuốc độc. Lắp thêm chín, mai một vì thiếu thức ăn, nên bị chếtoan, yêu cầu làm hoạnh tử.

"Lại nữa A Nan! Ở trên cố kỉnh gianthường thao tác ác, Diêm vương vãi xử phạt, phải giảm tuổi đời. Ta khuyên những ngườiphóng sanh, tu phước, để được thọ mạng lâu dài”.

Bấy giờ, trong bọn chúng hội này,mười nhì Dược Xoa đại tướng với thần binh, toàn bộ phát vai trung phong quy y Tam Bảovà nguyện vị đạo, tương trợ người đời. Bất cứ nơi nào tởm này lưu lại bố, quyếtlòng ủng hộ người trì tởm này thoát ra khỏi nạn tai, cầu chi được nấy. Cùng tronglúc ấy, dùng chỉ năm màu sắc gút tên ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, cầu nguyệnđầy đủ, bắt đầu tháo dây ra. Tên của bọn họ là Cung Tỳ La đại tướng, phân phát ChiếtLa đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng, Át Nể La đại tướng, SanĐể La đại tướng, Nhơn Đạt La đại tướng, tía Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng,Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng thường xuyên ở Tabà.

Đức Phật thích Ca liền khen mườihai Dược Xoa đại tướng với thần binh cứu vớt khổ độ sinh, thường ơn chư Phật.

A Nan lại bạch: "Kinh điện thoại tư vấn tên gì, làm sao thọ trì, xin Phật chỉ bảo?”.

Thế Tôn dạy dỗ rõ kinh gọi Dược SưLưu Ly quang quẻ Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, hay Thập Nhị Thần tướng tá NhiêuÍch hữu tình Kết Nguyện Thần Chú, cũng call Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, cơ mà thọ trì.

Phật nói lời này, chư đại tình nhân tát,bát bộ Thiên long, toàn bộ thế gian, Đại đức A Nan, tám ngàn Thánh tăng đều rấtvui mừng, tín thọ phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠNNGÔN

Nam mô bạt già phát đế bệ gần kề xả,lủ rô ham mê lưu ly bác lặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết nhiều gia a ra ha đế tammiệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ gần cạnh thệ, bệ sát thệ, bệ gần cạnh xả, tam mộtyết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, tẩy oan kiết

Nghiệp chướng bao đời phần đa giải hết

Rửa sạch sẽ lòng trần phát chân thành kính

Đối trước Phật đài, cầu xin giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật

Tùy trung khu mãn nguyện Dược Sư Phật.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Mười nhì thần tướng tá đại Dược Xoa

Trợ tuyên Chánh pháp tại Ta bà

Thiên long chén bộ hầu hết tùy hỷ

Tà ma nước ngoài đạo yêu cầu tránh xa

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)


Nguyện ngày an lành, tối an lành,đêm ngày sáu thời rất nhiều an lành. Xin nguyện trường đoản cú bi hay gia hộ.

Nguyện ngày an lành, tối an lành,đêm ngày sáu thời hầu hết an lành. Xin nguyện Tam Bảo thường xuyên gia hộ.

Nguyện ngày an lành, tối an lành,đêm ngày sáu thời những an lành. Nguyện chư Hộ Pháp hay ủng hộ.

TAM QUY

* từ quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo đạo cả,phát lòng vô thượng (1 lạy)

* từ quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ kinh tạng,trí huệ như biển. (1 lạy)

* từ quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh,thống lý đạichúng, vớ cả không lo ngại (1 lạy)