Các cấu trúc viết lại câu nâng cao

      6

Cùng một ý nghĩa nhưng 1 câu có tương đối nhiều cách viết không giống nhau trong giờ đồng hồ Anh. Đây cũng là dạng bài tập hay gặp, đặc biệt đối với những đề thi môn tiếng Anh trong trường cung cấp 2, cấp cho 3, đại học. Cùng tieulongnu.com.vn khám phá về các cấu tạo viết lại câu cải thiện trong tiếng đứa bạn nhé!


1. Các cấu tạo viết lại câu thường chạm chán trong tiếng Anh

1.

Bạn đang xem: Các cấu trúc viết lại câu nâng cao

to prefer doing sth to doing sth = would rather bởi vì sth than vị sth ‘= S + like sth/doing sth better than sth/doing sthNghĩa: thích làm những gì hơn làm gì

2. To look at (v)= khổng lồ have a look at (n): nhìn vào

3. to think about = to give thought to lớn : nghĩ về

4. It’s one’s duty to bởi vì sth = S + be + supposed to bởi sth: có nhiệm vụ làm gì


Đăng ký kết thành công. Shop chúng tôi sẽ liên hệ với chúng ta trong thời hạn sớm nhất!

Để gặp gỡ tư vấn viên vui mừng click TẠI ĐÂY.


5. Lớn be determined khổng lồ = to have a determination to: dự định

6. Khổng lồ know (about) = to lớn have knowledge of: biết

7. Khổng lồ be not worth doing sth = there is no point in doing sthNghĩa: không đáng, vô ích làm cho gì


8. To lớn tend lớn = khổng lồ have a tendency lớn : có khuynh hướng

9. Lớn intend lớn +inf = to lớn have intention of + V_ing: dự định

10. To lớn desire to lớn = have a desire to: khao khát, mong mỏi muốn

11. To lớn succeed in doing sth = manage to bởi sth: thao tác gì thành công

12. To wish = khổng lồ have a wish / to express a wish: ao ước


*
*
*
Cách viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed to lớn + Ving = S + be used lớn +Ving/ N

21. S + often + V = S + be used khổng lồ +Ving/ N

VD: Nana often cried when she meets with difficulties.

= Nana is used to lớn crying when she meets with difficulties

22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/ N

VD: This is the first time I have seen so many people crying at the end of the movie.

= I was not used khổng lồ seeing so many people crying at the over of the movie.

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

24. S + like sth/ doing sth better than sth/ doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/ doing sth khổng lồ sth/ doing sth…

VD: I prefer going shoping to playing volleyball.

= I would rather go shoping than play volleyball.

26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + khổng lồ + V

27. It’s one’s duty to vì chưng sth = S + be + supposed to bởi sth

28. S + be + PII + khổng lồ + V = S + be + supposed to vì chưng sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + vì sth

31. S + like sth = S + be + fond of + sth

VD: I lượt thích do collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

32. I + let + O + vày sth = S + allow + S. O + to vị Sth

VD: My quái dị let him be on leave for wedding.

= My boss khủng allow him to be on leave for wedding.

33. S + once + past verb = S + would khổng lồ + vị sth.

34. S + present verb (negative) any more = S + would to + do sth.

35. S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive

VD: She studies hard because she wants to lớn pass the final examination.

= She studies hard to pass the final examination.

36. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to + infinitive

37. Khổng lồ infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to lớn + V

38. S + V + & + S + V = S + V + both… and

39. S + V + not only… + but also = S + V + both… and

40. S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

VD: He translated fast & correctly.

= He translated not only fast but also correctly.

41. S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 + simple futher.

42. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

43. Various facts given = Mệnh đề if biểu thị điều trái ngược thực tế.

44. S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

45. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

46. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

47. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

48. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

49. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

Xem thêm: Top 4 Viên Ngậm Sâm Việt Nam, Viên Ngậm Hỗ Trợ Hồi Phục Sức Khỏe Sâm Ngọc Linh

50. S + V + if + S + V (phủ định) = S + V + unless + S + V (khẳng định)

51. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

52. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

53. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive: cách nhìn của tôi

54. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

55. Why don’t you bởi vì sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

56. S + get + sb + to vì sth = S + have + sb + vị sth

VD: She gets him lớn spend more time with her.

= She have him spend more time with her.

57. S + aks + sb + to vị sth = S + have + sb + vì sth

VD: Police asked him to identify the other man in the next room.

= Police have him identify the other man in the next room.

58. S + request + sb + to vì chưng sth= S + have + sb + bởi sth

VD: The teacher request students lớn learn by heart this poem.

= The teacher have students learn by heart this poem.

59. S + want + sb + to vì sth = S + have + sb + do sth

VD: I want her khổng lồ lend me

= I have her lend me.

60. S + V + no + N = S + be + N-less

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

61. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + khổng lồ + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary to lớn get a good life in the future.

62. S + be + adj + prep = S + V + adv

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

63. S + remember + to vày Sth = S + don’t forget + to do Sth

VD: I remember khổng lồ have a Maths test tomorrow = I don’t forget lớn have a Maths chạy thử tomorrow.

64. It + be + adj = What + a + adj + N!

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

65. S + V + adv = How + adj + S + be…

VD: She washes clothes quickly.

= How quick she is khổng lồ wash clothes.

66. S + be + ing-adj = S + be + ed-adj

67. S + V = S + be + ed-adj

68. S + V + Khoảng thời hạn = It + take + (sb) + Khoảng thời hạn + khổng lồ + V

VD: She have learned English for 5 years.

= It takes her 5 year khổng lồ learn English.

69. S + be + too + adj + (for s. O) + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

VD: The water is too hot for Peter lớn drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

70. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

71. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to lớn + V

72. S + be + too + adj + to lớn + V = S + be + not + adj + enough + khổng lồ + V

73. S + V + so + adv + that + S + V = It + V + such + (a/ an) + N(s) + that + S +V

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

74. Because + clause = Because of + noun/ gerund

VD: Because she is absent from school.

= Because of her absence from school.

75. Khổng lồ look at (v)= to lớn have a look at (n): nhìn vào

76. Lớn think about = to give thought to: nghĩ về

77.to be determined to lớn = to lớn have a determination to: dự định

78. Lớn know (about) = khổng lồ have knowledge of: biết

79. Khổng lồ be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm cho gì