Phụ kiện sinh nhật đà nẵng

      11

Cát Decor hỗ trợ đầy đủ thương mại & dịch vụ và phụ kiện liên quan đến trang trí sinh nhật, cưới hỏi với sự kiện. Để tương xứng với nhu yếu của mỗi người, chúng mình chia ra 2 hạng mục chính là


*
*
*
*
*
*

38,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6309,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_gallery_images":<"image_id":6068,"title":"setbongbong_99","caption":"","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg","alt":"","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg","full_src_w":"760","full_src_h":"760","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-247x296.jpg","archive_src_w":"247","archive_src_h":"296","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-510x510.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"510","src_h":"510","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-510x510.jpg 510w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-400x400.jpg 400w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-280x280.jpg 280w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-100x100.jpg 100w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg 760w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","extra_params":"","image_id":6068,"title":"setbongbong_99","caption":"","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg","alt":"","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg","full_src_w":"760","full_src_h":"760","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-247x296.jpg","archive_src_w":"247","archive_src_h":"296","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-510x510.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"510","src_h":"510","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-510x510.jpg 510w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-400x400.jpg 400w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-280x280.jpg 280w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-100x100.jpg 100w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg 760w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","extra_params":"">},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"hong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":35,"display_regular_price":35,"image":"title":"duoi ca mau moi 4","caption":"","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4.jpg","alt":"","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4-510x360.jpg","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4-510x360.jpg 510w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4-566x400.jpg 566w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4-1132x800.jpg 1132w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4-768x543.jpg 768w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4.jpg 1200w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4.jpg","full_src_w":1200,"full_src_h":848,"gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":360,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 247px) 100vw, 247px","image_id":6302,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"35,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6304,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_gallery_images":<"image_id":6302,"title":"duoi ca mau moi 4","caption":"","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4.jpg","alt":"","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4.jpg","full_src_w":"1200","full_src_h":"848","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4-247x296.jpg","archive_src_w":"247","archive_src_h":"296","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4-510x360.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"510","src_h":"360","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4-510x360.jpg 510w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4-566x400.jpg 566w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4-1132x800.jpg 1132w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4-768x543.jpg 768w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-4.jpg 1200w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","extra_params":"","image_id":6068,"title":"setbongbong_99","caption":"","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg","alt":"","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg","full_src_w":"760","full_src_h":"760","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-247x296.jpg","archive_src_w":"247","archive_src_h":"296","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-510x510.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"510","src_h":"510","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-510x510.jpg 510w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-400x400.jpg 400w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-280x280.jpg 280w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-100x100.jpg 100w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg 760w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","extra_params":"">,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xanh-duong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":35,"display_regular_price":35,"image":"title":"duoi ca mau moi 3","caption":"","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3.jpg","alt":"","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3-510x510.jpg","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3-510x510.jpg 510w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3-400x400.jpg 400w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3-280x280.jpg 280w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3-100x100.jpg 100w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3.jpg 679w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3.jpg","full_src_w":679,"full_src_h":679,"gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 247px) 100vw, 247px","image_id":6301,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"35,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6305,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_gallery_images":<"image_id":6301,"title":"duoi ca mau moi 3","caption":"","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3.jpg","alt":"","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3.jpg","full_src_w":"679","full_src_h":"679","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3-247x296.jpg","archive_src_w":"247","archive_src_h":"296","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3-510x510.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"510","src_h":"510","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3-510x510.jpg 510w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3-400x400.jpg 400w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3-280x280.jpg 280w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3-100x100.jpg 100w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-3.jpg 679w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","extra_params":"","image_id":6068,"title":"setbongbong_99","caption":"","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg","alt":"","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg","full_src_w":"760","full_src_h":"760","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-247x296.jpg","archive_src_w":"247","archive_src_h":"296","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-510x510.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"510","src_h":"510","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-510x510.jpg 510w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-400x400.jpg 400w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-280x280.jpg 280w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-100x100.jpg 100w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg 760w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","extra_params":"">,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xanh-duong-dam","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":35,"display_regular_price":35,"image":"title":"duoi ca mau moi 2","caption":"","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2.jpg","alt":"","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-510x510.jpg","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-510x510.jpg 510w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-400x400.jpg 400w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-280x280.jpg 280w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-768x768.jpg 768w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-100x100.jpg 100w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2.jpg 800w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 247px) 100vw, 247px","image_id":6300,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"35,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6306,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_gallery_images":<"image_id":6300,"title":"duoi ca mau moi 2","caption":"","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2.jpg","alt":"","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2.jpg","full_src_w":"800","full_src_h":"800","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-247x296.jpg","archive_src_w":"247","archive_src_h":"296","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-510x510.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"510","src_h":"510","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-510x510.jpg 510w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-400x400.jpg 400w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-280x280.jpg 280w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-768x768.jpg 768w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2-100x100.jpg 100w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-2.jpg 800w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","extra_params":"","image_id":6068,"title":"setbongbong_99","caption":"","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg","alt":"","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg","full_src_w":"760","full_src_h":"760","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-247x296.jpg","archive_src_w":"247","archive_src_h":"296","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-510x510.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"510","src_h":"510","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-510x510.jpg 510w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-400x400.jpg 400w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-280x280.jpg 280w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-100x100.jpg 100w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg 760w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","extra_params":"">,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"xanh-royal","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":35,"display_regular_price":35,"image":"title":"duoi ca mau moi 5","caption":"","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5.jpg","alt":"","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5-510x340.jpg","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5-510x340.jpg 510w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5-599x400.jpg 599w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5.jpg 719w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5.jpg","full_src_w":719,"full_src_h":480,"gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":340,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 247px) 100vw, 247px","image_id":6303,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"35,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6307,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_gallery_images":<"image_id":6303,"title":"duoi ca mau moi 5","caption":"","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5.jpg","alt":"","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5.jpg","full_src_w":"719","full_src_h":"480","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5-247x296.jpg","archive_src_w":"247","archive_src_h":"296","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5-510x340.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"510","src_h":"340","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5-510x340.jpg 510w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5-599x400.jpg 599w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/duoi-ca-mau-moi-5.jpg 719w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","extra_params":"","image_id":6068,"title":"setbongbong_99","caption":"","url":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg","alt":"","full_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg","full_src_w":"760","full_src_h":"760","full_class":"attachment-full size-full","gallery_thumbnail_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":"100","gallery_thumbnail_src_h":"100","gallery_thumbnail_class":"attachment-100x100 size-100x100","archive_src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-247x296.jpg","archive_src_w":"247","archive_src_h":"296","archive_class":"attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail","src":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-510x510.jpg","class":"wp-post-image wvg-post-image attachment-woocommerce_single size-woocommerce_single ","src_w":"510","src_h":"510","srcset":"https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-510x510.jpg 510w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-400x400.jpg 400w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-280x280.jpg 280w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99-100x100.jpg 100w, https://tieulongnu.com.vn/wp-content/uploads/2021/09/setbongbong_99.jpg 760w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","extra_params":"">>">Choose an optionHồngXanh dươngXanh dương đậmxanh royalNâu