Thần chú phật đảnh tôn thắng

      3

Phật Đỉnh Tôn win Đà Ra Ni tiếng Phạn là uṣṇīṣa-vijaya dhāraṇī, cũng mang tên là ‘’Trừ cái Chướng Phật Đỉnh”, chân ngôn này siêu màu nhiệm, oai vệ lực bất khả tứ nghì, độ bay khổ thú bọn chúng sinh vào sáu đạo luân hồi.

*
Phật Đỉnh Tôn chiến hạ Đà Ra Ni

Trong tởm Phật Đỉnh Tôn win Đà Ra Ni, Đức Phật bao gồm dạy:1. Nếu gồm chúng sinh như thế nào bị khổ nạn, tội chướng rất nặng, không có ai cứu hộ, hãy chọn ngày trăng sáng, rửa mặt gội, mang y phục sạch mát sẽ, thọ bát quan trai giới, quỳ trước tượng Phật tụng Đà Ra Ni này 1.080 trở thành thì toàn bộ tội nghiệp, chướng nạn số đông tiêu diệt. Kẻ ấy sẽ được thanh tịnh giải thoát, được môn Tổng Trì Đà Ra Ni, biện tài vô ngại.

Bạn đang xem: Thần chú phật đảnh tôn thắng

2. Trường hợp kẻ nào tuy chưa trì tụng, cơ mà chỉ nghe âm nhạc của Đà Ra Ni này lọt vào tai, tức ngay tức thì thành hạt tương đương Phật. Ví như một chút ít kim cang rớt xuống đất, tất lần lượt xuyên lọt đến nơi phiên bản tế bắt đầu dừng, khu đất tuy dày quan yếu làm trở ngại. Chân ngôn này cũng thế, khi đã lọt vào tai, lập tức huân tập khiến cho lần lần kết quả đó chính giác, phiền não tuy nặng cũng quan trọng ngăn che. Dù kẻ ấy bị đọa vào cõi Địa Ngục, Ngạ quỉ, bàng sinh cũng không bị nghiệp báo tạo nên hạt giống đó tiêu mất, ngoài ra nương mức độ thần chú thứu tự tiến tu cho đến khi thành Phật.

3. Nếu chúng sinh làm sao một phen nghe được Đà Ra Ni này, qua kiếp hiện tại sẽ không hề bị các tật căn bệnh và những sự khổ não, cũng không hề thọ thân bào thai, tùy thuộc vào chỗ hóa sinh hiện vị trí hoa sen. Từ đó về sau, ngũ nhãn lần lần thanh tịnh, được túc mạng trí, kiết sử tiêu trừ, sẽ bệnh quả vô thượng đẳng giác.

*

4. Nếu tất cả kẻ nào mới chết, hoặc chết đã lâu, có tín đồ tụng 21 phát triển thành Đà Ra Ni này vào một nắm đất hoặc cát, rải lên thi hài, kẻ ấy sẽ tiến hành sinh về 10 phương Tịnh Độ. Như fan chết thần thức đã biết thành đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, bàng sinh, khi đất cat ấy dính vào hài cốt, cũng được thoát khỏi ác thú, sinh lên cõi trời.

5. Nếu bọn chúng sinh nào từng ngày tụng Đà Ra Ni này 21 biến, ưng tiêu được sự bái dàng to lớn của tất cả thế gian, lúc xả báo thân đã sinh về trái đất Cực Lạc, kẻ nào hay niệm tụng sẽ được tăng thọ mạng, hưởng trọn sự vui thù thắng, tương lai sinh về 10 phương Tịnh Độ, nghe pháp mầu, được thọ ký, ánh sáng nơi thân chiếu tất cả cõi Phật, và hội chứng Đại Niết Bàn.

6. Nếu như muốn được oai phong lực tự tại, hành giả dùng các thứ bột như bột nếp, bột gạo v.v.. Nắn thành hình người để 8 phương hướng nơi bọn tràng, ngày đêm đối tám phương nhưng tụng chú, toàn bộ sẽ được như ý.

7. Trường hợp nước lụt dâng, nhắm đến phương đó tụng chân ngôn này 108 vươn lên là cầu nguyện, thì nước đã rút lui.

8. Nếu bị nàn vua, nàn quan, nàn binh, nạn giặc cướp, nàn khẩu thiệt, tụng chân ngôn này 21 biến vào thời điểm năm thứ nước thơm, mang rưới bên trên đỉnh Phật, những nạn đang tiêu diệt.

9. Nếu chúng sinh làm sao tướng mạng yểu, ý muốn cầu sống lâu, hãy chọn ngày trăng sáng, trai giới, rửa mặt gội, mặc y phục sạch, tụng chân ngôn này đầy đủ 1.080 biến, sẽ được trường thọ, toàn bộ tội chướng đông đảo trừ diệt.

*

10. Nếu có người tụng chân ngôn này một vươn lên là vào lỗ tai của ngẫu nhiên loài rứa thú nào, thì sinh nhiều loại ấy kiếp đó không thể thọ thân thay thú, mặc dù nó có nghiệp nặng có khả năng sẽ bị đọa vào địa ngục, cũng khá được thoát ly.

11. Trường hợp kẻ nào bệnh tật trầm trọng, chịu các đau khổ, được nghe Đà Ra Ni này, sẽ lìa dịch khổ, tội chướng tiêu diệt. Cho đến các bọn chúng sinh trong tư loài nghe được chú này đa số xả bệnh dịch khổ, lìa thân bào thai, hóa sinh nơi hoa sen, tùy theo chỗ sinh, lưu giữ biết đời trước không bao giờ quên mất.

12. Nếu bao gồm chúng sinh nào vừa bắt đầu khôn lớn, đang tạo các thứ tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, cho tới lúc tuổi già, tự cân nhắc biết mình bởi nghiệp ác này sau khi mãn phần đang đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu sự khổ lớn trải trải qua nhiều kiếp, rồi xoay vần luân hồi vào 3 mặt đường ác không người nào cứu vớt. Bạn ấy nên lựa chọn ngày rằm, rửa mặt gội mang y phục tinh khiết, dùng mẫu bát bởi vàng, bội bạc hoặc đồng, lượng đựng ước một thăng, đựng nước trong sáng để trước tượng Phật, lâu giới người yêu Tát, trì trai thanh tịnh. Nơi bầy tràng, mình đứng ngơi nghỉ phương Đông hướng về tượng Phật nghỉ ngơi phương Tây, đỉnh lễ chí thành sám hối. Rồi tụng Đà Ra Ni này 1.080 phát triển thành giữa chừng không loại gián đoạn, kế đó dùng nước ấy rưới bốn phương cùng trên dưới, nguyện cho toàn bộ đồng được thanh tịnh. Làm phép này xong, tất cả tội chướng phần đa được tiêu diệt, thoát khỏi nghiệp báo âm ti tam đồ, vua Diêm Ma La buông tha, thần bốn Mạng vui đẹp, ko sanh giận trách, quay trở về chắp tay cung kính, tùy hỉ ngợi khen công đức.

*

13. Nếu còn muốn cứu độ bạn tội nặng, hãy lựa chọn ngày rằm, tụng chân ngôn này vào mật hoặc sữa 1.080 biến, rồi cho tất cả những người đó ăn. Làm như thế, đương nhân vẫn tiêu trừ tội chướng sinh về cõi lành, theo thứ tự tiến tu, chứng quả vô thượng đẳng giác.

14. Giả dụ tụng 21 thay đổi chân ngôn này gia trì vào tăm xỉa răng, rồi lấy dùng có thể trừ căn bệnh đau răng, được táo tợn khỏe, thông minh, trường thọ.

Xem thêm: Son Kem Lì Miracle Apo Lip Lacquer Matte Holiday, Collection Interesting 3Ml (Đỏ Đất)

15. Nếu còn muốn cứu độ tội khổ của loại súc sinh, yêu cầu gia trì chân ngôn này vào cat hoặc đất kim cương 21 biến, rồi rải bên trên mình bọn chúng và tứ phương, tội chướng của bọn chúng nó đã tiêu diệt.

16. Nếu tất cả chúng sinh nào ý muốn được phước đức đầy đủ, muốn cầu tài bảo xứng ý, muốn cứu hộ mình và bạn nên khởi lòng lành, hằng ngày phát nguyện sám hối, đối trước tượng Phật, kiết ấn tụng chân ngôn này bảy biến, trung ương không tán loạn, ánh mắt tượng Phật không di động, rồi mang công đức ấy hồi thí cho tất cả chúng sinh. Tác pháp và tất cả tâm lành như thế, ra quyết định sẽ được như nguyện, tăng phước lộc trong hiện tại tại, cho đến cả mọi đời sau.

17. Nếu hành đưa ở nơi bọn tràng mỗi ngày ba thời, mỗi thời tụng chân ngôn này 21 đổi mới gia trì vào bát nước sạch, rồi dùng tâm trân trọng bưng chén bát nước uống. Làm như vậy sẽ tiêu trừ những bệnh, sống lâu trăm tuổi, giải mọi oán thù kết, tiếng nói của một dân tộc thanh diệu, biện tài thông suốt, từng đời thường xuyên được Túc Mạng Thông, ghi nhớ biết chi phí kiếp. Nếu đem chén nước ấy rưới trong chống nhà, cho tới chỗ chuồng trâu, ngựa, thì chỗ đó sẽ được oai lực của cẳng chân ngôn duy trì gìn an ổn, trừ những nạn: La sát, rắn, rồng. Như đem chén nước ấy, mồm tụng chú rưới trên đỉnh tín đồ bịnh với cho người mắc bệnh uống, những thứ bệnh nguy kịch sẽ tiêu trừ.

*

18. Nếu muốn tiêu trừ các tai chướng, đề nghị dùng vải vóc lụa vụn năm sắc, kết làm cho cây phất trần. Kế kia tụng chân ngôn địa điểm cây phất, quét vết mờ do bụi nơi tượng Phật với kinh. Thường có tác dụng như thế, chướng nạn của chính mình sẽ tiêu, nhưng tội nghiệp của bọn chúng sinh cũng rất được trừ diệt.

19. Trường hợp bị các khẩu thiệt, tai tiếng phát khởi, yêu cầu dùng châu sa hòa cùng với bạch mật, hoặc đường cat trắng, tụng chân ngôn vào đó 21 biến, rồi rước thoa vào môi 100 tượng Phật. Làm như vậy khẩu thiệt, tai tiếng sẽ tiêu trừ.

20. Nếu bà xã chồng chán ghét nhau, mong được hòa thuận, tụng chân ngôn vào vải xuất xắc lụa 21 biến, mang may áo cho chồng hoặc vk mặc, làm như thế, vợ chồng sẽ hòa thuận.

21. Nếu người nam hay phụ nữ bị ma quỉ khuấy rối, hoặc phần âm yêu đắm, quyến luyến ko tha, nên giữ chính niệm vừa tụng chân ngôn vừa xoa mọi mình nàn nhân, kế đó lấy tay vỗ vào thân, ma quỉ liền bỏ chạy.

22. Nếu người nữ không có bất kì ai đến cưới hỏi, đề nghị dùng muối xuất sắc sạch, tụng chân ngôn vào kia 108 biến, rồi rước cúng dàng hiện nay tiền tăng, tất sẽ tiến hành như ý.

23. Nếu địa điểm ở gồm quỷ thần dữ khuấy rối, đề nghị tụng Đà Ra Ni vào thức nạp năng lượng 21 thay đổi rồi lấy cúng thí cho ăn. Trong những lúc ấy lại nói: "Nay tôi bái thí cho những vị, như không có tác dụng tổn hại bọn chúng sinh thì tùy ý ngơi nghỉ lại, nếu làm cho tổn sợ thì bắt buộc mau đi vị trí khác". Nếu quỷ thần dự tợn không nghe lời, cần dùng nọc sắt dài 12 ngón tay, tụng chân ngôn vào kia 21 trở thành rồi lấy đóng xuống đất. Làm như thế, những quỷ thần dữ đề nghị chạy ra khỏi địa giới.

24. Nếu bao gồm bệnh nhân bị tinh mị dựa vào, kẻ cứu nạn nên nhìn chú ý vào mặt tín đồ bệnh mà lại tụng Đà Ra Ni này, tinh mị sẽ xuất ra.

25. Nếu gồm quỷ La giáp hoặc các loài quỷ dữ vào quốc giới gây nhức bệnh, làm khủng ba và não loạn dân chúng, buộc phải xưng niệm Tam Bảo, ngày đêm tụng trì Đà Ra Ni này, kiết ấn Phật Đỉnh Tôn chiến hạ rải khắp tư phương, thì các tai nạn hầu hết tiêu diệt, làm cho như thế, cũng cứu vớt được bọn chúng sinh lâu khổ nghỉ ngơi tam đồ.

26. Nếu muốn thí nước cho loài ngạ quỷ, tụng chân ngôn này vào nước sạch 7 biến, rồi rải mọi 4 phương, vai trung phong tưởng miệng nói, ước cho chúng được lâu dụng, thì các ngạ quỷ sẽ tiến hành uống nước cam lộ.

*

27. Nếu bạn nào bán buôn ế ẩm, mong được người sử dụng chiếu cố, thường xuyên kết ấn tụng chân ngôn này 21 biến, an trí tượng Phật nơi địa điểm tinh sạch kín đáo nhưng mà cúng dàng, tất sẽ tiến hành như ý.

28. Nếu fan nào hàng ngày 3 thời, mỗi thời tụng Đà Ra Ni này 21 biến, cung kính cúng dàng, chí trọng điểm thọ trì, vì bạn khác giải nói, bạn ấy sẽ tiến hành an vui, sinh sống lâu, ko bệnh, tạo nên trí huệ được túc mạng thông, lúc lâm phổ biến như ve thoát xác, tức thời được sinh về quả đât Cực Lạc, tai không còn nghe giờ đồng hồ địa ngục, huống đưa ra bị sa đọa. Kẻ ấy đang tuần từ tiến trên tuyến đường đạo quả cho đến khi thành Phật.

(Quý vị có thể tải Nghi quỹ tu trì giản lược Đức bạn dạng tôn Tôn thắng Phật mẫu mã tại đây)

Chương trình Đại lễ ước an lành Namgyalma (Phật Đỉnh Tôn thắng Phật Mẫu)

Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Địa điểm: Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại Đình, thị trấn Tam Đảo, thức giấc Vĩnh Phúc)