130 Câu Trắc Nghiệm Hình Học 11 Chương 2, Just A Moment

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 – Kết nối tri thức

Lớp 2 – Chân trời sáng tạo

Lớp 2 – Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 – Kết nối tri thức

Lớp 3 – Chân trời sáng tạo

Lớp 3 – Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 – Kết nối tri thức

Lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Lớp 6 – Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 – Kết nối tri thức

Lớp 7 – Chân trời sáng tạo

Lớp 7 – Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 – Kết nối tri thức

Lớp 10 – Chân trời sáng tạo

Lớp 10 – Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

*

130 câu trắc nghiệm Toán 11 Chương 2 (có đáp án): Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

130 câu trắc nghiệm Toán 11 Chương 2 (có đáp án): Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Để học tốt Hình học lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Hình học 11 Chương .

Đang xem: Trắc nghiệm hình học 11 chương 2

Trắc nghiệm Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng có đáp án

Câu 1: Trong phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

A.Hình chóp có tất cả các mặt là hình tam giác

B.Tất cả các mặt bên của hình chóp là hình tam giác

C.Tồn tại một mặt bên của hình chóp không phải là hình tam giác

D.Số cạnh bên của hình chóp bằng số mặt của nó

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phương án A sau vì mặt đáy có thể không là tam giác.

Phương án B đúng vì theo định nghĩa

Phương án C sai vì theo định nghĩa mặt bên của hình chóp luôn là tam giác

Phương án D sai vì số cạnh bên bằng số mặt bên trong khi các mặt hình chóp gồm các mặt bên và mặt đáy.

Có thể giải thích D sai vì xét với hình chóp tam giác số cạnh bên bằng 3 nhưng số mặt bằng 4.

Câu 2: Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biếu điều nào sau đây?

A.Ba điểm mà nó đi qua

B.Một điểm và một đường thẳng thuộc nó

C.Ba điểm không thẳng hàng

D.Hai đường thẳng thuộc mặt phẳng

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Phương án A sau vì nếu ba điểm đó thẳng hàng thì chưa thể xác định được mặt phẳng.

Phương án B sai vì có vô số mặt phẳng đi qua một đường thẳng

Phương án C đúng (theo tính chất thừa nhận 2)

Phương án D sai vì hai đường thẳng có thể trùng nhau.

Chọn đáp án C.

Câu 3: Trong các phát biều sau, phát biểu nào đúng?

A.Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

B.Hai mặt phẳng có thể có đúng hai điểm chung

C.Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có chung một đường thẳng duy nhất hoặc mọi điểm thuộc mặt phẳng này đều thuộc mặt phẳng kia.

D.Hai mặt phẳng luôn có điểm chung.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Phương án A sai vì nếu hai mặt phẳng trùng nhau thì chúng có vô số đường thẳng chung.

Phương án B sai vì nếu hai mặt phẳng có hai điểm chung thì chúng có chung một đường thẳng.

Phương án C đúng vì hai mặt phẳng có điểm chung thì chúng có thể cắt nhau hoặc trùng nhau.

Phương án D sai vì hai mặt phẳng đáy ủa hình hộp thì không có điểm chung. Chọn đáp án C

Câu 4: Cho hình tứ diện ABCD, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.AC và BD cắt nhau

B.AC và BD không có điểm chung

C.Tồn tại một mặt phẳng chứa AD và BC

D.AB và CD song song với nhau

*

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phương án A sai vì nếu AC cắt BD thì 4 điểm A, B, C, D đồng phẳng, điều này mẫu thuẫn với A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện.

Phương án B đúng vì nếu chúng có điểm chung thì A, B, C, D không thể là 4 đỉnh của một tứ diện

Phương án C sai vì nếu có một mặt phẳng chứa AD và BC thì 4 điểm A, B, C, D đồng phẳng, điều này mâu thuẫn với A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện.

Phương án D sai. Chọn phương án B.

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD, O là giao điểm của AC và BD, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Giao tuyến của (SAC) và (SBD) là SO.

B.Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là điểm S.

C.Giao tuyến của (SBC) và (SCD) là SK, với K là giao điểm của SD và BC.

D.Giao tuyến của (SOC) và (SAD) là SM, với M là giao điểm của AC và SD.

*

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Phương án A đúng vì O là giao điểm của AC và BD nên O là điểm chung của (SAC) và (SBD). Hơn nữa, S là điểm chung của (SAC) và (SBD).

Phương án B sai vì giao tuyến của hai mặt phẳng không thể là điểm

Phương án C sai vì SD và BC không cắt nhau

Phương án D sai vì AC và SD không cắt nhau

Chọn đáp án A.

Câu 6: Cho hình chóp O.ABC, A’ là trung điểm của OA; các điểm B’, C’ tương ứng thuộc các cạnh OB, OC và không phải là trung điểm của các cạnh này. Phát biểu nào sau đây là đúng.

A.Giao tuyến của (OBC) và (A’B’C’) là A’B’;

B.Giao tuyến của (ABC) và (OC’A’) là CK, với K là giao điểm của C’B’ với CB

C.(ABC) và (A’B’C’) không cắt nhau

D.Giao tuyến của (ABC) và (A’B’C’) là MN, với M là giao điểm của AC và A’C’, N là giao điểm của BC và B’C’.

*

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phương án A sai vì A’ không phải là điểm chung của (OBC) và (A’B’C’). Phương án B sai vì C không phải là điểm thuộc (OC’B’)

Phương án C sai vì A’B’ không song song với AB nên sẽ cắt AB, do vậy (ABC) và (A’B’C’) có điểm chung

Phương án D đúng vì M là giao điểm của AC và A’C’ nên M là điểm chung của (ABC) và (A’B’C’), tương tự N là điểm chung của (ABC) và (A’B’C’). Vì vậy MN là giao tuyến của (ABC) và (A’B’C’). Chọn đáp án D.

Câu 7: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

A.Hình tứ diện có 4 cạnh

B.Hình tứ diện có 4 mặt

C.Hình tứ diện có 6 đỉnh

D.Hình tứ diện có 6 mặt

Hiển thị đáp án

Câu 9: Hình biểu diễn nào sau đây vẽ đúng hình chóp ?

*

Hiển thị đáp án

Câu 10: Hình biểu diễn nào sau đây vẽ đúng hình hộp.

Xem thêm: Bộ Kích Điện Đánh Cá – Bộ Kích Điện Tử 12 Sò

*
*

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song có đáp án

Câu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

A.Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau

B.Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau

C.Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì song song

D.Hai đường thẳng không cùng nằm trên một mặt phẳng thì chéo nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phương án A sai vì hai đường thẳng có thể chéo nhau;

Phương án B sai vì hai đường thẳng có thể song song

Phương án C sai vì hai đường thẳng có thể chéo nhau. Đáp án D.

Câu 2: Trong không gian cho ba đường thẳng a, b và c. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

A.Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

B.Nếu hai đường thẳng cùng chéo nhau với một đường thẳng thứ ba thì chúng chéo nhau.

C.Nếu đường thẳng a song song với b, đường thẳng b và c chéo nhau thì a và c chéo nhau hoặc cắt nhau.

D.Nếu hai đường thẳng a và b cắt nhau, b và c cắt nhau tì a và c cắt nhau hoặc song song.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Phương án A sau vì hai đường thẳng có thể trùng nhau

Phương án B sai vì hai đường thẳng có thể cùng song song hoặc cắt nhau

Phương án D sai vì a và c có thể chéo nhau. Đáp án C.

Câu 3: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Một đường thẳng c song song với a. khẳng định nào sau đây là đúng?

A.b và c chéo nhau

B. b và c cắt nhau

C. b và c chéo nhau hoặc cắt nhau

D. b và c song song với nhau

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Phương án A sai vì b, c có thể cắt nhau.

Phương án B sai vì b và c có thể chéo nhau.

Phương án D sai vì nếu b và c song song thì a và b song song hoặc trùng nhau.

Đáp án :C.

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Tìm giao tuyến của (MAB) với (SCD).

A.Giao tuyến của (MAB) với (SCD) là điểm M

B.Giao điểm của (MAB) với (SCD) là đường thẳng MN, với N là giao điểm của SD và đường thẳng đi qua M, song song với AB.

C.Giao tuyến của (MAB) với (SCD) là đường thẳng MN, với N là giao điểm của MB và SD.

D.Giao tuyến của (MAB) với (SCD) là đường thẳng MN, với N là giao điểm của MA và SD.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Do (MAB) chứa AB//CD, nên giao tuyến của (MAB) với (SCD) là đường thẳng đi qua M và song song với AB. Đường thẳng này cắt SD tại điểm N.

*

Vậy giao tuyến của (MAB) với (SCD) là đường thẳng MN, với N là giao điểm của SD và đường thẳng đi qua M, song song với AB.

Đáp án B.

Câu 5: Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB, CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD, BC và G là trọng tâm tam giác SAB. Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt nởi (IJG)

A.Thiết diện là tam giác GIJ.

B.Thiết diện là hình thang MIJN, với M, N là giao điểm của đường thẳng đi qua G và song song với AB với hai đường thẳng SA, SB.

C.Thiết diện là hình bình hành MIJN, với M, N là giao điểm của đường thẳng đi qua G và song song với AB với hai đường thẳng SA, SB.

D.Thiết diện là tam giác KIJ, với K là giao điểm của GI với SB.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Do IJ là đường thẳng trung bình của hình thang ABCD nên IJ // AB. Hai mặt phẳng (GIJ) và (SAB) lần lượt chứa hai đường thẳng song song nên giao tuyến của chúng là đường thẳng đi qua G và song song với AB. Đường thẳng này cắt SA tại điểm M và cắt SB tại N. vậy thiết diện là hình thang MIJN, với M, N là giao điểm của đường thẳng đi qua G và song song với AB với hai đường thẳng SA, SB. Đáp án B.

*

Câu 6: Hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên cạnh AC lấy điểm M và trên cạnh BF lấy điểm N sao cho AM/AC = BN/BF = k. Tìm k để MN // DE.

A. k = 1/3B. k = 3

C. k = 1/2D. k = 2

*

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

MN // DE nên DM, NE cắt nhau tại điểm I và

*

Lại có

*

Mặt khác:

*

Đáp án A.

Xem thêm: Mẫu Quảng Cáo Đồ Chơi Rev&Roll, Quảng Cáo Đồ Chơi Rev&Roll

Câu 7: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?

A. hai đường thẳng song song thì đồng phẳng

B. hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau

C. hai đường thẳng chéo nhau thì không đồng phẳng

D. hai đường thẳng chéo nhau thì không đồng phẳng.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Cho hai đường thẳng trong không gian không có điểm chung, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. hai đường thẳng song song

B. hai đường thẳng chéo nhau

C. hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau

D. hai đường thẳng không đồng phẳng

Hiển thị đáp án

Câu 9: Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau. Đường thẳng c song song với a. khẳng định nào sau đây là đúng?

A. b và c chéo nhau

B. b và c cắt nhau

C. b và c chéo nhau hoặc cắt nhau

D. b và c song song với nhau

Hiển thị đáp án

Câu 10: Cho hình hộp ABCD.EFHG, khẳng định nào sau đây là sai?

A. EF song song với CD

B. CE song song với FH

C. EH song song với AD

D. GE song song với BD

*

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube tieulongnu.com.vn

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, tieulongnu.com.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.tieulongnu.com.vn


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *